Rejestry, ewidencje, archiwa 

 

 


 

PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

 

 

Nazwa

Miejsce przechowywania

 • Rejestr uchwał Rady Gminy Subkowy

 • Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy

 • Rejestr interpelacji i wniosków radnych

 • Ewidencja działalności gospodarczej

 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

stanowisko d/s obsługi Rady Gminy i jej organów - pokój nr 20

 • Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Subkowy

 • Ewidencja i akta osobowe pracowników

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • Rejestr wydanych decyzji o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

stanowisko d/s organizacyjnych i kadr - pokój nr 19

 • Księgi stanu cywilnego : urodzeń, małżeństw, zgonów

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 23

 • Ewidencja ludności

 • Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

 • Rejestr przedpoborowych

 • Rejestr wyborców

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 23

 • Rejestr planów miejscowych

 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego

 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Referat Komunalny – pokój nr 13

 • Rejestr wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

 • Rejestr wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy

 • Gminna ewidencja zabytków

 • Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości

 • Rejestr zamówień publicznych

 • Rejestr umów cywilnoprawnych

Referat Komunalny – pokój nr 12

 • Rejestr instytucji kultury

 • Ewidencja spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki

 • Rejestr wycinków prasowych o gminie Subkowy

stanowisko d/s oświaty, kultury i sportu – pokój nr 10

 • Rejestr skarg i wniosków

 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 • Rejestr umów cywilnoprawnych

Sekretarz Gminy – pokój nr 18

 • Ewidencja podatkowa nieruchomości

 • Ewidencja wysłanych upomnień

 • Rejestr zaświadczeń

 • Ewidencja tytułów wykonawczych

Referat Finansowy – pokój nr 7

 • Ewidencja środków trwałych

 • Ewidencja wyposażenia

Referat Finansowy – pokój nr 6

 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Referat Finansowy – pokój nr 2

 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych

 • Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

 • Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Ewidencja dróg, obiektów mostowych, przepustów

 • Ewidencja miejsc występowania wyrobów zawierających azbest

Referat Komunalny – pokój nr 14

 • Rejestr wykonanych świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

 • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych

 • Ewidencja osób podlegających obowiązkowi szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony

 • Ewidencja dokumentów zawierających informacje niejawne, stanowiących tajemnicę służbową , o klauzuli “poufne” i “zastrzeżone”

 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

 • Rejestr teczek, dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

 • Ewidencja pieczęci w Kancelarii Tajnej

 • Rejestr wypadków przy pracy

stanowisko d/s gospodarczych – Referat Komunalny – pokój nr 11

 • Ewidencja osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa

 • Ewidencja wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

 • Wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych

Pełnomocnik ochrony – pokój nr 18

 • Rejestr wydanych upoważnień

 • Ewidencja korespondencji

 • Ewidencja pieczęci urzędowych

Stanowisko ds. kancelaryjnych – pokój nr 18

 

W Urzędzie Gminy Subkowy oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Subkowach prowadzone jest archiwum zakładowe.

PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

 

 

Nazwa

Miejsce przechowywania

 • Rejestr uchwał Rady Gminy Subkowy

 • Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy

 • Rejestr interpelacji i wniosków radnych

 • Ewidencja działalności gospodarczej

 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

stanowisko d/s obsługi Rady Gminy i jej organów - pokój nr 20

 • Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Subkowy

 • Ewidencja i akta osobowe pracowników

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • Rejestr wydanych decyzji o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

stanowisko d/s organizacyjnych i kadr - pokój nr 19

 • Księgi stanu cywilnego : urodzeń, małżeństw, zgonów

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 23

 • Ewidencja ludności

 • Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

 • Rejestr przedpoborowych

 • Rejestr wyborców

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 23

 • Rejestr planów miejscowych

 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego

 • Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Referat Komunalny – pokój nr 13

 • Rejestr wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

 • Rejestr wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy

 • Gminna ewidencja zabytków

 • Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości

 • Rejestr zamówień publicznych

 • Rejestr umów cywilnoprawnych

Referat Komunalny – pokój nr 12

 • Rejestr instytucji kultury

 • Ewidencja spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki

 • Rejestr wycinków prasowych o gminie Subkowy

stanowisko d/s oświaty, kultury i sportu – pokój nr 10

 • Rejestr skarg i wniosków

 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 • Rejestr umów cywilnoprawnych

Sekretarz Gminy – pokój nr 18

 • Ewidencja podatkowa nieruchomości

 • Ewidencja wysłanych upomnień

 • Rejestr zaświadczeń

 • Ewidencja tytułów wykonawczych

Referat Finansowy – pokój nr 7

 • Ewidencja środków trwałych

 • Ewidencja wyposażenia

Referat Finansowy – pokój nr 6

 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Referat Finansowy – pokój nr 2

 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych

 • Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

 • Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Ewidencja dróg, obiektów mostowych, przepustów

 • Ewidencja miejsc występowania wyrobów zawierających azbest

Referat Komunalny – pokój nr 14

 • Rejestr wykonanych świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

 • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych

 • Ewidencja osób podlegających obowiązkowi szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony

 • Ewidencja dokumentów zawierających informacje niejawne, stanowiących tajemnicę służbową , o klauzuli “poufne” i “zastrzeżone”

 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

 • Rejestr teczek, dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

 • Ewidencja pieczęci w Kancelarii Tajnej

 • Rejestr wypadków przy pracy

stanowisko d/s gospodarczych – Referat Komunalny – pokój nr 11

 • Ewidencja osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa

 • Ewidencja wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

 • Wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych

Pełnomocnik ochrony – pokój nr 18

 • Rejestr wydanych upoważnień

 • Ewidencja korespondencji

 • Ewidencja pieczęci urzędowych

Stanowisko ds. kancelaryjnych – pokój nr 18

 

W Urzędzie Gminy Subkowy oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Subkowach prowadzone jest archiwum zakładowe.

 


Liczba odwiedzin : 1312
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Regina Jankowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Regina Jankowska
Czas wytworzenia: 2010-07-09 13:39:03
Czas publikacji: 2010-07-09 13:39:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak